Một số văn bản quy phạm pháp luật

1. Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Danh mục chuẩn thông tin và Quy định kỹ thuật về dữ liệu dùng cho phần mềm, cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã
Xem 4223/QĐ-BNV
2. Nghị định của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
Xem 17/2013/NĐ-CP
3. Ban hành quyết định về quản lý thu BHXH, BHYT, BHTN; Quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT số 959/QĐ-BHXH
Xem 959/QĐ-BHXH
4. Hướng dẫn thực hiện một số điều về tiền lương của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động
Xem 23/2015/TT-BLĐTBXH
5. Nghị định 204/2004/NĐ-CP Về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
Xem 204/2004/NĐ-CP