Phân hệ Đánh giá hiệu quả công việc (BSC và KPI)

Hệ thống bảng điểm cân bằng (Balance Scoredcard - BSC) là một hệ thống quản lý chiến lược dựa vào kết quả đo lường và đánh giá, được áp dụng cho mọi tổ chức. Nói một cách khác, BSC chính là phương pháp chuyển đổi tầm nhìn và chiến lược thành mục tiêu, chỉ tiêu đánh giá và hoạt động cụ thể. Còn hệ thống đo lường & đánh giá hiệu quả công việc (Key Performance Indicator - KPI) là công cụ đo lường, đánh giá hiệu quả công việc được thể hiện qua số liệu, tỷ lệ, chỉ tiêu định lượng, nhằm phản ảnh hiệu quả hoạt động của các tổ chức hoặc bộ phận chức năng hay cá nhân.

Nếu như BSC đánh giá sự hoàn thành của doanh nghiệp thông qua 4 chỉ tiêu (tài chính, khách hàng, quá trình hoạt động nội bộ, hoạt động nghiên cứu phát triển), giúp doanh nghiệp phát triển cân đối và bền vững thì KPI được áp dụng cho nhiều mục đích: quản lý hệ thống công việc của một tổ chức, tự quản lý công việc của nhóm, tự quản lý công việc của cá nhân.
Việc sử dụng các công cụ hiện đại như BSC và KPI sẽ giúp người chủ doanh nghiệp triển khai chiến lược lãnh đạo thành các mục tiêu quản lý và chương trình hành động cụ thể cho từng bộ phận, từng nhân viên.


Thiết lập hệ thống

  • Kỳ áp dụng
  • Viễn cảnh chiến lược
  • Mục tiêu chiến lược
  • Thư viện chỉ tiêu
  • Danh sách công thức đánh giá, công thức đo kết quả, công thức xếp loại
  • Danh sách công thức xếp loại đơn vị, xếp loại cá nhân

Giao và đánh giá KPI đơn vị

Đăng ký và đánh giá KRI đơn vị/bộ phận

Đăng ký và đánh giá KRI cá nhân

Tiện ích và dễ sử dụng

  • Hệ thống tích hợp với mail nhắc việc từng thời điểm và từng kỳ thực hiện BSC/KPI và KRI đơn vị/cá nhân.
  • Nhiều hình thức báo cáo KPI theo từng đơn vị hoặc theo từng chỉ tiêu.
  • Hệ thống nhiều tính mở sẵn sàng tích ứng với các nghiệp vụ mở rộng theo sự phát triển của doanh nghiệp.
  • Kho dữ liệu thư viện chỉ tiêu KPI tương ứng với nhiều loại hình doanh nghiệp.
--------------------------
Tài khoản truy cập hệ thống dùng thử:
Link dùng thử: https://demo.vnerp.vn
Tài khoản: demoerp@vnpt.vn
Mật khẩu: 123456