BẢNG GIÁ CÁC GÓI DỊCH VỤ

BẢNG GIÁ CƯỚC GIẢI PHÁP THEO THÁNG


BẢNG GIÁ CƯỚC GIẢI PHÁP THEO HÌNH THỨC TRỌN GÓI


BẢNG GIÁ TÀI NGUYÊN BỔ SUNG


Tài khoản
 •   1 tài khoản 30,000 (VNĐ/ tháng)
 •   5 tài khoản 120,000 (VNĐ/ tháng)
 •   10 tài khoản 250,000 (VNĐ/ tháng)
 •   n tài khoản 22,000 * n (VNĐ/ tháng)
Không gian lưu trữ
 •   1 GB 15,000 (VNĐ/ tháng)
 •   5 GB 60,000 (VNĐ/ tháng)
 •   10 GB 100,000 (VNĐ/ tháng)
 •   50 GB 400,000 (VNĐ/ tháng)
 •   100 GB 700,000 (VNĐ/ tháng)
 •   200 GB 1,200,000 (VNĐ/ tháng)
 •   500 GB 4,000,000 (VNĐ/ tháng)

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ BỔ SUNG


 •   Đào tạo trực tiếp 200,000 (VNĐ/ giờ) (Khách hàng chi trả chi phí đi lại)
 •   Cước tích hợp 500,000 (VNĐ/ giờ) (Theo số giờ công thực tế)
 •   Cước tùy chỉnh phần mềm 200,000 (VNĐ/ giờ) (Theo số giờ công thực tế)