BẢNG GIÁ CÁC GÓI DỊCH VỤ

BẢNG GIÁ MODULE RIÊNG LẺ


BẢNG GIÁ TÀI NGUYÊN BỔ SUNG


Tài khoản
 •   1 tài khoản 30,000 (VNĐ/ tháng)
 •   5 tài khoản 120,000 (VNĐ/ tháng)
 •   10 tài khoản 250,000 (VNĐ/ tháng)
 •   n tài khoản 22,000 * n (VNĐ/ tháng)
Không gian lưu trữ
 •   1 GB 15,000 (VNĐ/ tháng)
 •   5 GB 60,000 (VNĐ/ tháng)
 •   10 GB 100,000 (VNĐ/ tháng)
 •   50 GB 400,000 (VNĐ/ tháng)
 •   100 GB 700,000 (VNĐ/ tháng)
 •   200 GB 1,200,000 (VNĐ/ tháng)
 •   500 GB 4,000,000 (VNĐ/ tháng)

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ BỔ SUNG


 •   Đào tạo trực tiếp 200,000 (VNĐ/ giờ) (Khách hàng chi trả chi phí đi lại)
 •   Cước tích hợp 500,000 (VNĐ/ giờ) (Theo số giờ công thực tế)
 •   Cước tùy chỉnh phần mềm 200,000 (VNĐ/ giờ) (Theo số giờ công thực tế)